כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

 תקנון תוכיפדיה

 1. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע/י באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.
 2. ההסכם בין הגולשים לבין האתר הוא כדלהלן: הגולש נעזר באתר ושואב ממנו מידע ובתמורה, הגולש תורם את המידע שברשותו.
 3. יש לשמור על לשון נקייה ולא להשתמש במילות גנאי, ניגוח הזולת או לשון שמתפרשת כזלזול בזולת.
 4. אין להשתמש במילים גסות או גזעניות.
 5. אין לפגוע בפרטיות של גולש אחר.
 6. זכרו שהפורום צריך להוות מפגש נעים, חברתי/לימודי.
 7. אתם עשויים להזדמן למגוון דעות, מחשבות והשקפות עולם, אנא כבדו גם את דעות זולתכם גם אם אינכם מסכימים לה, יש לך זכות להביע דעה משלך תוך כיבוד הדדי של השקפת עולמם של הגולשים האחרים.
 8. אם אתה מרגיש נפגע, מומלץ לפנות בפרטית ולאפשר הזדמנות להבהרות, ברוב המקרים הבעיה נפתרת.
 9. בכל אשכול (עץ) יש להתרכז בנושא אחד ולהשתדל שלא לגלוש לנושאים אחרים - יש לפתוח אשכול חדש לכל נושא.
 10. כל תוכן שנכתב ע"י גולש כלשהו הופך להיות נחלתו, קנינו ורכושו של האתר.
 11. אתרי הקבוצה, לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים as is. אתר "תוכיפדיה" לרבות מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
 12. המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן (לרבות צילום, וידאו, הקלטה, תמונה, איור, טקסט כלשהו, סימון, פורמט, עיצוב וכיו"ב) שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו באיזה מתת הפורומים , כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור.
 13. משתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לפורומים השונים, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את אתר "תוכיפדיה", לרבות נציגיה,  מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. 
 14. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את הנהלת "תוכיפדיה" ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
 15. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה, לרבות נציגיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס למידע או התכנים כהגדרתם לעיל.
 16. הנהלת "תוכיפדיה" רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של הנהלת "תוכיפדיה", וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן  ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתרי "תוכיפדיה".
 17. הנהלת "תוכיפדיה" רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתרי הקבוצה, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
 18. בעצם העלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש לאיזה מתתי הפורומים,  הוא  מקנה להנהלת "תוכיפדיה" /או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל.
 19. העלאת תוכן גולשים מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי עריכת התוכן כאמור ו/או כל שינוי שלו על ידי הנהלת "תוכיפדיה" ו/או מי מטעמה, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודו של המשתמש, לא יהווה פגיעה בזכות מוסרית של המשתמש ו/או כל פגיעה אחרת בו.
 20. שימוש בתוכן גולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג תוכן גולשים כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שלמשתמש תהיה השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, הרי שעליו לפנות ללא דיחוי להנהלת "תוכיפדיה" בענין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו  כדי למצות את כל סעדי המשתמש בענין זה.
 21. הנהלת "תוכיפדיה" רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן גולשים /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למשתמש שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.
 22. הנהלת האתר לא תהיה מחויבת למחוק טקסטים גם אם יבואו בקשות כאלה מהגולש ויהיו הסיבות באשר יהיו.
 23. יש לקחת בחשבון שעקב שימוש באתר "תוכיפדיה", שמך עשוי להופיע גם באתר "גולגל" והוא עשוי להעלות כאשר יערכו בו חיפוש.
 24. מנהל האתר יהיה רשאי להחליט לפי שיקוליו על מחיקת/שינוי כל מידע אשר מפורסם באתר.
 25. מנהל האתר רשאי להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 26. מנהל האתר לא יהיה חייב לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא יהיה חייב במתן הסבר לסיבת הסרת התכנים.
 27. אתר "תוכיפדיה" שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
 28. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש/ת ביחסה עם אתר תוכיפידה.
 29. כל גולש נותן את הסכמתו בעת העלאת תכנים לאתר, כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.
 30. כל עצה שניתנת בפורום לרבות שמות של מגדלים ו/או חנויות היא בגדר המלצה בלבד ולא מחייבת את בעל האתר או את מנהלי הפורום בשום צורה שהיא.
 31. ראוי להדגיש שהנהלת האתר לא תישא באחריות ובתוצאות אם יגרם נזק או מוות לתוכי, כתוצאה מההמלצות או ללא קשר להמלצות של הגולשים, אנשי הצוות או הווטרינר של הפורום.
 32. כמו כן, אני מצהיר בזאת שקראתי את התקנונים של כל תת פורום בנפרד.
 33. את הקישורים ניתן למצוא כאן, כדי להגיע אל התקנון של כל פורום ספציפי עליך להקליק על הקישורים האלה:
 34. תקנון פורום גידול תוכים
 35. תקנון פורום רביית תוכים
 36. תקנון המרפאה הוטרינרית
 37. תקנון פורום בעלי כנף שאינם תוכים
 38. תקנון פורום דוגרי קרקע
 39. תקנון פורום ציוד ו"עשה זאת בעצמך" (.D.I.Y)
 40. תקנון פורום "תראו את התוכי שלי"
 41. תקנון פורום מכירה/קנייה
 42. תקנון פורום פטפטת בקהילה
 43. תקנון הפורום הטכני וכל האתר באופן כללי
כדי להירשם עליך לבחור שם ולהכניס את כתובת האימייל שלך. הוראות נוספות ישלחו אל תיבת הדואר שלך.
מידע על חשבון
שם המשתמש המועדף עליך. אסור להשתמש בסימני פיסוק, מלבד נקודה, מקף וקו תחתי.
הזן את המייל האמיתי שלך! (אחרת לא תוכל לקבל סיסמה ולהתחבר לאתר)
מידע אישי
מאיפה אתה?
קבלת עידכונים
סמן משבצת זו אם אינך מעוניין לקבל עידכונים על תוכן חדש באתר.
CAPTCHA
שאלה זו נמצאת כאן כדי לוודא שאתה אנושי, על מנת למנוע כניסה של רובוטים